Thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ kính thuốc - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới Giấy phép hoạt động đối với dịch vụ kính thuốc - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-222630-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoặc văn bản trả lời
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng