Thủ tục hành chính: Cấp mới giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới giấy phép hành nghề vận chuyển chất thải nguy hại - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-013212-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên & Môi trường
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đầy đủ, hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng