Thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-176715-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: Không quá 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận được hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng