Thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ kính thuốc - Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y đối với dịch vụ kính thuốc - Sở Y tế thành phố Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-026168-TT
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 25 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng