Thủ tục hành chính: Cấp mới Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới Giấy Chứng nhận đủ điều kiện hành nghề về điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khỏe - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-018909-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Khám chữa bệnh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế Thành Phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý dịch vụ y tế - Sở Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội - Sở Lao động thương binh và xã hội (phối hợp thẩm định cơ sở)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc tính từ lúc nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng