Thủ tục hành chính: Cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đối với chương trình trung học phổ thông - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới, gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường đối với chương trình trung học phổ thông - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-216303-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép dạy thêm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng