Thủ tục hành chính: Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng chuyên môn người điều khiển phương tiện thủy nội địa - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới, đổi, cấp lại, chuyển đổi bằng chuyên môn người điều khiển phương tiện thủy nội địa - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-233372-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bằng chuyên môn
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng