Thủ tục hành chính: Cấp mới/cấp lại do hết hiệu lực giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mới/cấp lại do hết hiệu lực giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS300
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Sở Công Thương
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng