Thủ tục hành chính: Cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mã số dự án đầu tư xây dựng cơ bản nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện, xã - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-095252-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài Chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài Chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng