Thủ tục hành chính: Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp mã số đơn vị sử dụng ngân sách - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-098011-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Ngân sách nhà nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài chính
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài chính
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Tối đa 5 đến 15 ngày khi nhận được đề nghị kê khai
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng