Thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-143828-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở, ban, ngành của tỉnh; các phòng, ban chuyên môn của huyện, thành phố và Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại thẻ, giám đốc Trung tâm có văn bản đề nghị giám đốc Sở tư pháp cấp lại cho cộng tác viên.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Quyết định cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý và Thẻ cộng tác viên (cấp mới) giữ nguyên số và ký hiệu của thẻ cấp lần đầu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng