Thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bạc Liêu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý - Bạc Liêu

Số hồ sơ: T-BLI-124035-TT
Cơ quan hành chính: Bạc Liêu
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Bạc Liêu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng