Thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ Cộng tác viên Trợ giúp pháp lý - Bắc Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ Cộng tác viên Trợ giúp pháp lý - Bắc Giang

Số hồ sơ: T-BGI-088292-TT
Cơ quan hành chính: Bắc Giang
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm Trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được đơn đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Thẻ cộng tác viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng