Thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ cộng tác viên - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ cộng tác viên - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-282923-TT
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Trợ giúp pháp lý
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trung tâm trợ giúp pháp lý
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 05 ngày, kể từ ngày nhận được đơn đề nghị
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định cấp lại thẻ Cộng tác viên của Giám đốc Sở Tư pháp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng