Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại thẻ công chứng viên - Vĩnh Long

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại thẻ công chứng viên - Vĩnh Long

Số hồ sơ: T-VLG-224624-TT
Cơ quan hành chính: Vĩnh Long
Lĩnh vực: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại cơ quan hành chính nhà nước hoặc qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ định (không tính thời gian trung chuyển hồ sơ giữa Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp). (Theo quy định tại Khoản 3, Điều 5, Thông tư số 11/2011/TT-BTP, ngày 27/6/2011 của Bộ Tư pháp)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ công chứng viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng