Thủ tục hành chính: Cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên là con của đối tượng chính sách - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại sổ ưu đãi cho học sinh, sinh viên là con của đối tượng chính sách - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-069356-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân cấp huyện (Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội)
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng