Thủ tục hành chính: Cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi trợ cấp hàng tháng cho người có công - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại sổ lĩnh tiền ưu đãi trợ cấp hàng tháng cho người có công - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-076993-TT
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, thị xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy giới thiệu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng