Thủ tục hành chính: Cấp lại Phù hiệu, Biển Hiệu - Cần Thơ

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Phù hiệu, Biển Hiệu - Cần Thơ

Số hồ sơ: T-CTH-BS457
Cơ quan hành chính: Cần Thơ
Lĩnh vực: Giao thông - vận tải
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Đối với xe tuyến cố định : Phù hiệu và sổ nhật trình; Đối với xe hợp đồng, xe Taxi, xe vận chuyển khách du lịch: Phù hiệu, Biển hiệu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng