Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS312
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tài nguyên và Môi trường.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ môi trường.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Thời hạn giải quyết: - Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận hết thời hạn: 20 ngày làm việc (không bao gồm thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ).
- Cấp lại trong trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng: 10 ngày làm việc.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện về Bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng