Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-143907-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Y tế
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tại Phòng một cửa Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
Thời hạn giải quyết: Trong thời gian 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp lại giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng