Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp - Lào Cai

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy và giấy xác nhận công bố phù hợp - Lào Cai

Số hồ sơ: T-LCA-BS246
Cơ quan hành chính: Lào Cai
Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng