Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bộ Xây dựng

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ tại nông thôn - Bộ Xây dựng

Số hồ sơ: B-BXD-BS47
Cơ quan hành chính: Bộ Xây dựng
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng được cấp lại dưới hình thức bản sao
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng