Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép xây dựng công trình, nhà ở riêng lẻ tại đô thị - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-244495-TT
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép xây dựng cấp lại
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng