Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài (trong trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến phạm vi các khu chế xuất và công nghiệp) - TP Hồ Chí Minh

Thông tin

Số hồ sơ: T-HCM-044790-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý các các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các các khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng