Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp Văn phòng đại diện đã được thành lập trước ngày Nghị định 72/2006/NĐ-CP của Chính Phủ có hiệu lực) - Bình Định

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép thành lập văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam (Trường hợp Văn phòng đại diện đã được thành lập trước ngày Nghị định 72/2006/NĐ-CP của Chính Phủ có hiệu lực) - Bình Định

Số hồ sơ: T-BDI-148335-TT
Cơ quan hành chính: Bình Định
Lĩnh vực: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Bình Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng