Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Lai Châu

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Lai Châu

Số hồ sơ: T-LAC-088859-TT
Cơ quan hành chính: Lai Châu
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý công nghiệp – Sở Công thương tỉnh Lai Châu
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Qua Internet Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng