Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Hà Tĩnh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Hà Tĩnh

Số hồ sơ: T-HTI-068551-TT-SĐ02
Cơ quan hành chính: Hà Tĩnh
Lĩnh vực: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Hà Tĩnh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (Sở Công Thương kiểm tra thực tế hiện trường, thẩm định hồ sơ và trình UBND tỉnh; 2,5 ngày; UBND tỉnh cấp giấy phép trong thời gian; 2,5 ngày)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng