Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp (quy mô dưới 03 triệu lít/năm) - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS619
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Công nghiệp nhẹ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét, thẩm định và cấp lại Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp. Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày (ba) làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sản xuất rượu công nghiệp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng