Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ - Tiền Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lập cơ sở bán lẻ - Tiền Giang

Số hồ sơ: T-TGG-048057-TT
Cơ quan hành chính: Tiền Giang
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Công thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý các Khu công nghiệp Tiền Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng