Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-BS251
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ban Quản lý
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng