Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS182
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nhận hồ sơ và trả kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng