Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép lao động cho lao động nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài làm việc trong khu kinh tế, khu công nghiệp - Lạng Sơn

Số hồ sơ: T-LSN-149033-TT
Cơ quan hành chính: Lạng Sơn
Lĩnh vực: Lao động, tiền lương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tất cả
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng