Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Trà Vinh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép lao động cho lao động là người nước ngoài - Trà Vinh

Số hồ sơ: T-TVH-BS418
Cơ quan hành chính: Trà Vinh
Lĩnh vực: Lao động – Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh.
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Trà Vinh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Văn phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ. Trường hợp không cấp lại giấy phép lao động thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép lao động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng