Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép lái xe bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe không thời hạn - Điện Biên

Thông tin

Số hồ sơ: T-DBI-BS265
Cơ quan hành chính: Điện Biên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên
Thời hạn giải quyết: 10 ngày kể từ ngày ra Quyết định trúng tuyển kỳ sát hạch
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép lái xe
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng