Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Hà Nam

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy - Hà Nam

Số hồ sơ: T-HNA-BS613
Cơ quan hành chính: Hà Nam
Lĩnh vực: Dịch vụ thương mại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương tỉnh Hà Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - Sở Công Thương hoặc gửi qua đường bưu điện
Thời hạn giải quyết: + Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét và cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
+ Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 này làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp lại giấy phép có văn bản yêu cầu bổ sung
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩm rượu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng