Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực - Hưng Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn hoặc đại lý bán buôn thuốc lá trong trường hợp hết thời hạn hiệu lực - Hưng Yên

Số hồ sơ: T-HYE-034533-TT
Cơ quan hành chính: Hưng Yên
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Hưng Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Hưng Yên
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng