Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) - Tây Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá (trong trường hợp bị mất, bị rách, bị cháy, bị tiêu hủy dưới hình thức khác) - Tây Ninh

Số hồ sơ: T-TNI-109031-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 5 ngày làm việc (theo qui định 15 ngày làm việc)
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng