Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu - Tây Ninh

Thông tin

Số hồ sơ: T-TNI-219597-TT
Cơ quan hành chính: Tây Ninh
Lĩnh vực: Kinh doanh có điều kiện, Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương Tây Ninh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương Tây Ninh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Tổ chức, cá nhân được lựa chọn một trong các hình thức sau để nộp hồ sơ cho Sở Công Thương
- Nộp trực tiếp tại Sở
- Bưu điện
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng