Hệ thống pháp luật

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay - Bộ Giao thông vận tải

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép khai thác cho cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay - Bộ Giao thông vận tải

Số hồ sơ: B-BGT-BS60
Cơ quan hành chính: Bộ Giao thông vận tải
Lĩnh vực: Hàng không
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý hoạt động bay, Cục Hàng không Việt Nam
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: - Nộp trực tiếp tại Cục Hàng không Việt Nam; hoặc
- Thông qua hệ thống bưu điện
Thời hạn giải quyết: - Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ theo quy định của người đề nghị (trường hợp Giấy phép bị mất, rách hoặc bị tiêu hủy);
- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định (trường hợp thay đổi tên doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay; và/hoặc thay đổi tên cơ sở, địa chỉ của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay trong giấy phép được cấp; và/hoặc thay đổi mục đích, phạm vi, phương thức cung cấp dịch vụ, chế độ hoạt động, tổ chức bộ máy của cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay);
- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ đầy đủ theo quy định (áp dụng trong trường hợp giấy phép bị thu hồi)
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay.Giấy phép khai thác cơ sở cung cấp dịch vụ bảo đảm hoạt động bay có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hoạt động trong trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng