Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc Đường thủy nội địa địa phương, Đường thủy nội địa chuyên dùng nối với Đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp phân chia sáp nhập bến thủy nội địa - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa thuộc Đường thủy nội địa địa phương, Đường thủy nội địa chuyên dùng nối với Đường thủy nội địa địa phương trong trường hợp phân chia sáp nhập bến thủy nội địa - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-073908-TT
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Phòng Công thương, Quản lý đô thị các huyện thị, thành phố.
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Quản lý giao thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 Ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép Văn bản trả lời, hoặc phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu khong đồng ý)
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng