Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Trị

Số hồ sơ: T-QTR-271872-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Trị
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi hồ sơ trực tiếp (hoặc qua đường bưu chính) đến Sở Giao thông vận tải
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng