Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Ninh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hoạt động bến thủy nội địa - Quảng Ninh

Số hồ sơ: T-QNH-233164-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Ninh
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ theo quy định, không kể thời gian tổ chức kiểm tra thực tế bến (do đơn vị mời tổ chức kiểm tra).
- 1,0 ngày đối với công tác nộp hồ sơ, liên hệ để kiểm tra thực tế;
- 4,0 ngày cho công tác chế bản, trình duyệt, hoàn thiện giấy phép hoạt động bến và trả cho khách hàng, thời điểm tính từ khi có biên bản kiểm tra điều kiện đảm bảo an toàn của cảng nộp bổ sung vào hồ sơ đã nộp trước đó tại Trung tâm hành chính công tỉnh Quảng Ninh
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép hoạt động bến thủy nội địa
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng