Dịch vụ doanh nghiệp online toàn quốc

Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn - TP Hồ Chí Minh

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông trong trường hợp đầu tư xây dựng bổ sung để nâng cao khả năng thông qua hoặc tiếp nhận được loại phương tiện lớn hơn - TP Hồ Chí Minh

Số hồ sơ: T-HCM-056969-TT
Cơ quan hành chính: TP Hồ Chí Minh
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh
Cơ quan phối hợp (nếu có): Đoạn Quản lý đường thủy nội địa Số 10, Cảng vụ hàng hải thành phố Hồ Chí Minh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng