Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với trường hợp do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp - Vĩnh Phúc

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép hoạt động bến khách ngang sông đối với trường hợp do xây dựng mở rộng hoặc nâng cấp - Vĩnh Phúc

Số hồ sơ: T-VPH-BS175
Cơ quan hành chính: Vĩnh Phúc
Lĩnh vực: Đường thủy
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Gửi qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại Phòng Quản lý vận tải và An toàn giao thông thuộc Sở Giao thông vận tải Vĩnh Phúc
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng