Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Phú Yên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Phú Yên

Số hồ sơ: T-PYE-149882-TT
Cơ quan hành chính: Phú Yên
Lĩnh vực: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng