Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô điều chỉnh hạng xe đào tạo - An Giang

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy phép đào tạo lái xe ô tô điều chỉnh hạng xe đào tạo - An Giang

Số hồ sơ: T-AGI-BS271
Cơ quan hành chính: An Giang
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị Tổng Cục Đường bộ Việt Nam cấp phép
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng