Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá - Bộ Công thương

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá - Bộ Công thương

Số hồ sơ: B-BCT-261962-TT
Cơ quan hành chính: Bộ Công thương
Lĩnh vực: Công thương
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Vụ Công nghiệp nhẹ - Bộ Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC, Qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Cấp lại giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng