Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy đăng ký hành nghề luật sư hành nghề với tư cách cá nhân - Quảng Bình

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy đăng ký hành nghề luật sư hành nghề với tư cách cá nhân - Quảng Bình

Số hồ sơ: T-QBI-055315-TT
Cơ quan hành chính: Quảng Bình
Lĩnh vực: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng