Dich vu doanh nghiep so

Thủ tục hành chính: Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng - Đồng Tháp

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại giấy công nhận cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng - Đồng Tháp

Số hồ sơ: T-DTP-BS728
Cơ quan hành chính: Đồng Tháp
Lĩnh vực: Nông nghiệp – Nông thôn
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục Bảo vệ Thực vật
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp hoặc qua bưu điện
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ theo quy định.
+ Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, bộ phận tiếp nhận phải kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định, trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì phải thông báo và hướng dẫn tổ chức, cá nhân hoàn chỉnh hồ sơ.
+ Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ thực tế quá trình chăm sóc, sử dụng, sinh trưởng của cây đầu dòng, vườn cây đầu dòng, nếu đủ điều kiện thì công nhận lại.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính, giấy chứng nhận. (Thời hạn của Giấy công nhận là 05 (năm) năm kể từ ngày cấp trước khi hết hạn 3 tháng tổ chức, cá nhân có nhu cầu công nhận lại thì gửi hồ sơ đề nghị về Sở nông nghiệp & PTNT trên địa bàn để đề nghị công nhận lại)
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng