Thủ tục hành chính: Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Thái Nguyên

Thông tin thủ tục hành chính Cấp lại Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe loại 3 - Thái Nguyên

Số hồ sơ: T-TNG-243177-TT
Cơ quan hành chính: Thái Nguyên
Lĩnh vực: Đường bộ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giao thông vận tải
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan HC
Thời hạn giải quyết: Không quá 03 (ba) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Sở Giao thông vận tải tổ chức kiểm tra, cấp giấy chứng nhận
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng